CAST

INICI

CONSTRUCCIONES
CAMUÑAS

ELS NOSTRES
SERVEIS

OBRES DE
REHABILITACIÓ

PISOS
A LA VENDA

CONTACTE

 
NAU I OFICINES:
CARRER CÁDIZ 12 (P.E. CORNELLÀ NORTE)
08940 CORNELLÀ (BARCELONA)

T. 933 773 840 - F. 934 745 683
www.construcciones-camunas.com

---------------------------------------

ENVÍA LA TEVA SOL·LICITUD
PER EMAIL:Què és l'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE)?

És un sistema de control periòdic de l'edifici per poder verificar l'estat en que es troba. (Decret 187/2010).
Permet als propietaris posar en pràctica l'obligació de conservar i rehabilitar adequadamente el seu habitatge, de forma que sempre estiguin en condicions d'ús.


El tècnico realitzarà una inspecció visual i emetrà un inform de l'estat general de l'edifici i dels seus possibles deficiències, qualificàndoles com MOLT GREUS, DEFICIÈNCIES GREUS, AMB DEFICIÈNCIES LLEUS O SENSE DEFICIÈNCIES. A més, indicarà el plaç per corregir-les.
Aquest inform l'ha de realitzar un Arquitecte tècnico (aparellador) o un Arquitecte. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Apitut de l'Edifici, expedit per l'Administració.

Quins edificis l'han de pasar?

Tots els edificis plurifamiliars que contenguin més d'un habitatge.
Aquells que, segons normativa d'aplicació, siguin considerats unifamiliars estan exempts de sotmetre's a l'inspecció tècnica de l'edifici (ITE).

Quin termini té l'edifici per dur a terme la ITE?

Antiguitat
de l'edifici

Termini màxim
per dur a terme l'inspecció

Anteriors a 1930

Fins el 31 de decembre de 2012

Entre 1931 i 1950

Fins el 31 de decembre de 2013

Entre 1951 i 1960

Fins el 31 de decembre de 2014

Entre 1961 i 1970

Fins el 31 de decembre de 2015

A partir de 1971

Fins el 31 de decembre de l'any
en que l'edifici arribi als 45 anys d'antiguitat

Qui asumeix el cost econòmic

Els  propietaris de l'immoble o comunitats de propietaris, segons sigui el cas.

Què s'ha de fer un cop passada l'ITE?

A continuació s'ha de demanar el el Certificat d'Aptitut de l'Edifici, que otorga la Generalitat.
La documentació que s'ha d'aportar amb la sol·licitut és:

 1. Original de l'informe de la inspecció tècnica, degudament cumplimentat pel tècnic; amb la titulació de l'arquitecte, aparellador o enginyer de l'edificació i validat per Col·legi Professional corresponent i amb els annexes correponents: 
  • Descripció del sistema envolvent.
  • Deficiències detectades.
  • Relació i qualificació de les deficiències detectades.

En cas que la ITE qualifiqui l'estat de l'edifici "amb deficiències greus" o "molt greus", a més caldrà aportar el certificat final d'obra de la Direcció Facultativa que ha dirigit les obres i que acrediti la seva correcta realiztzació y finalització.

Obligacions del Tècnico que realitza la ITE:

 1. Veracitat en les manifestacions de l'informe de la inspecció tècnica i ajustar-se als principis de imparcialitat, objetivitat e independència.
 2. Validar l'informe al seu Col·legi Professional.
 3. Entregar l'informe a la propietat. A més té que entregar-se a la Agència de l'Habitatge, quan es qualifiqui l'estat de l'edifici com a molt greu.
 4. Comunicar:
 5. 1. Situacions de risc per a les persones de forma inmediata a l'Ajuntament i a la propietat.
  2. Situacions anòmales (apariència de infravivienda) a l'Agència de l'Habitatge.

Obligacions de la Propietat:

 1. Encarregar i tramitar la ITE quan sigui obligatòria.

  La manca de certificat d'aptitut pot donar lloca a l'imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables.

  En la venda d'habitatges en los que la ITE sigui obligatòria, les persones venedores han d'entregar còpia degudament autenticada del certificat d'aptitut de l'edifici a les persones adquirents.

Segons el resultat de l'inform de l'inspecció tècnica de l'edifici:

 1. Adoptar amb caràcter les mesures de seguretat indicades, amb l'objectiu d'evitar situacions de risc per a les persones.
 2. Corregir les deficiències indicades als terminis previstos per l'informe tècnic.
 3. Dur a terme treballs de manteniment en qualificacions d'edificis amb deficiències lleus.

Realitza C. CAMUÑAS la ITE?

CONSTRUCCIONES CAMUÑAS, S.L. facilita la realització de l'ITE, posant en contacte l'interesat amb arquitectes especialistes en rehabilitació de reconeguda experiència.

El cost de l'ITE és el del taulell dels honoraris d'aquests arquitectes, sempre preus competitius de mercat sense càrrec adicional.


 

CONSULTI els NOSTRES
PROFESIONALS
ABANS DE PASSAR LA
I.T.E.
DEL SEU EDIFICI

 

IDG GRUP WEB - ITE EDIFICIOS CAMUÑAS

   
Diseño Web: IDG GRUP WEB

Rehabilitació integral d'edificis Barcelona | Rehabilitació de façanes Barcelona | Restauració elements ornamentals i patrimoni històric | Reforços estructurals | Diagnosi de patologies i protecció de façanes | Inspecció Tècnica de l'Edifici | Impermeabilització de cobertes | Patis interiors | Vestíbuls i escales | Instal·lacions i envans | Construcció d'Obra nova Promoció Immobiliària | Reformes interiors